Публічний договір

Останнє оновлення: 20.06.2020

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР («ДОГОВІР»). КОРИСТУЮЧИСЬ ПОСЛУГАМИ TURBOHOST, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ДОТРИМУВАТИСЯ (1) ЦЬОГО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ТА (2) ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЦИМ ПУБЛІЧНИМ ДОГОВОРОМ, БУДЬ ЛАСКА, НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ TURBOHOST. ЗАГОЛОВКИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, ПРИЗНАЧЕНІ ЛИШЕ ДЛЯ ДОВІДКОВИХ ЦІЛЕЙ. 

Цей документ є пропозицією (публічною офертою) ТОВ «Опенкарт» будь-якій фізичній особі, фізичній особі-підприємцю або юридичній особі укласти договір про надання послуг. 

Цей Договір є публічним відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України, оплата послуг вважається прийняттям умов цього Договору.

 

1. Визначення термінів

Виконавець (далі також «Turbohost») – ТОВ «Опенкарт», яке надає Послуги Замовнику через веб-сайт, розміщений за адресою https://turbohost.pro/ відповідно до положень цього Договору.

Замовник – фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка замовляє Послуги Виконавця та отримує доступ до створеного Акаунту на веб-сайті Виконавця, розміщеного за адресою https://turbohost.pro/,  та якій надаються Послуги відповідно до положень цього Договору.

Послуги – надання Замовнику віртуального хостингу, хмарного хостингу, віртуального серверу на платній основі відповідно до обраного тарифного плану та положень цього Договору.

Віртуальний хостинг – послуга з надання доступу до ресурсів сервера для розміщення даних.

Хмарний хостинг – послуга з розміщення даних, які зберігаються на багатьох серверах, що розподілені у мережі.

Віртуальний сервер (VPS) – послуга із надання доступу до окремої виділеної частини сервера для розміщення даних. 

Сервер – програмно-апаратна система, доступ до ресурсів якої надаються Замовнику та яка виконує сервісні функції на запит Замовника.

Обліковий запис (далі також «Акаунт»)  – обліковий запис Замовника на веб-сайті Виконавця, що містить відомості, необхідні для ідентифікації Замовника і за допомогою якого Замовник може отримати доступ до Послуг.

Технічна підтримка – система заходів, направлених на забезпечення нормального та безперебійного надання та функціонування Послуг.

Тікет-система – розділ веб-сайту Виконавця для комунікації Виконавця та Замовника, доступ до якого надається Замовнику після реєстрації, у якій зберігаються дані про електронні повідомлення між Сторонами.


2. Як Turbohost надає послуги?

2.1. Предмет Договору.

За цим Договором, Виконавець зобов’язується надавати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується вчасно оплачувати Послуги відповідно до обраного тарифного плану.

2.2. Умови надання та прийняття Послуг.

a. Замовним може ознайомитись із переліком Послуг та умовами їх надання на веб-сайті Виконавця. Перелік Послуг, що надаються Замовнику відповідно до цього Договору, вказується в замовленні.

b. Порядок користування Послугами, заборонена діяльність і матеріали та  технічні обмеження передбачені Правилами користування послугами.

c. Надання Послуг підтверджується Актом прийняття-передачі Послуг, який Виконавець відправляє Замовнику, а Замовник підписує протягом 10 (десяти) днів після отримання. Підписання Акту прийняття-передачі Послуг може за погодженням Сторін здійснюватись з використанням систем електронного документообігу. У випадку неотримання Виконавцем підписаного Акту прийняття-передачі Послуг або мотивованої відмови від підписання Акту протягом 30 (тридцяти) календарних днів, вважається, що надані Послуги прийняті Замовником у повному обсязі, що підтверджується Актом прийняття-передачі Послуг, який підписаний Виконавцем.

d. Якщо Замовник має претензії до наданих Послуг, він надсилає претензії на адресу електронної пошти Виконавця не пізніше однієї доби з моменту отримання Акту прийняття-передачі Послуг. У випадку, якщо Замовник не надіслав ніяких претензій протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Акту прийняття-передачі Послуг, Послуги вважаються наданими належним чином.


3. Акаунт Замовника

3.1. Створення Акаунту. 

a. Користування Послугами здійснюється Замовником через Акаунт на веб-сторінці Виконавця. Реєстрація Акаунту є безкоштовною та добровільною. 

b. При наданні даних для реєстрації Акаунту, Замовник підтверджує, що такі дані є повними, точними та достовірними. Замовник зобов’язується підтримувати актуальність даних у своєму Акаунті.

c. Виконавець має право здійснювати перевірку даних Замовника, а також вимагати надання додаткових даних чи підтвердження даних Замовника, якщо це необхідно для користування Послугами. Замовник зобов’язується надавати всю інформацію або документи, необхідні Виконавцю для здійснення такої перевірки.

d. У випадку, якщо Виконавець з’ясує, що надані дані неточні, неповні чи недостовірні, Виконавець має право на свій розсуд припинити надання Послуг до моменту надання достовірних даних, чи відповідних документів. У разі можливого настання негативних наслідків через дії Виконавця на підставі неточних, неповних, недостовірних даних і документів, наданих Замовником, Виконавець не несе відповідальності.

3.2. Безпека Акаунту.

a. Замовник забезпечує збереження ідентифікаторів, необхідних для входу в Акаунт і користування Послугами, у конфіденційності та безпеці.

b. Замовник самостійно несе відповідальність за всі дії, вчинені з використанням його Акаунту, в тому числі за збитки, які можуть виникнути при несанкціонованому використанні Акаунту. В разі надання доступу до Акаунту третім особам, Замовник приймає всі ризики та несе повну відповідальність за їх дії в Акаунті.

c. У разі виявлення несанкціонованого доступу до Акаунту, виникнення загрози такого доступу, втрати ідентифікаторів, Замовник зобов’язується негайно повідомити про це Виконавця шляхом звернення до служби технічної підтримки через Тікет-систему. 

d. Виконавець не несе відповідальності за можливе пошкодження чи втрату даних, які можуть виникнути через несанкціоноване використання Акаунту Замовника не з вини Виконавця. 

3.3. Закриття Акаунту.

a. Замовник має право припинити використання Послуг та закрити Акаунт у будь-який час, повідомивши про це Виконавця шляхом звернення до служби технічної підтримки через Тікет-систему. 

b. Замовник відповідальний за всі дії, вчинені у період користування Послугами, навіть після закриття Акаунту. 

c. Акаунт може бути тимчасово заблокований або закритий Виконавцем у випадках, передбачених Правилами користування послугами. 


4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. надавати Послуги відповідно до обраного Замовником тарифного плану;

4.1.2. надавати Замовнику ідентифікатори (логін і пароль) для доступу до Акаунту і користування Послугами;

4.1.3. не розголошувати відомості, надані Замовником та інформацію, що пов’язана із діяльністю Замовника, за винятком випадків, коли таке розголошення є вимогою законодавства України чи міжнародних норм;

4.1.4. на запит Замовника надавати технічні консультації в обсязі, необхідному для виконання умов цього Договору; 

4.1.5. повідомляти Замовника про:

- виявлені порушення умов Договору;

- факти намагання сторонніх осіб впливати на працездатність веб-сайту Замовника, якщо це вимагає вчинення спеціальних дій Виконавця;

- призупинення чи припинення надання Послуг у випадках, передбачених цим Договором і Правилами користування послугами;

- проведення технічних робіт, які впливатимуть на доступність Послуг;

4.1.6. публікувати на веб-сайті Виконавця офіційні повідомлення про зміни у тарифах чи інші зміни в наданні Послуг.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. вносити зміни до Договору і Правил користування послугами на свій розсуд, в тому числі, але не обмежуючись, змінювати вартість Послуг та інші умови тарифних планів;

4.2.2.  призупинити або припинити надання Послуг у випадках, передбачених цим Договором і Правилами користування послугами, та/або у разі порушення норм чинного законодавства України або міжнародних норм, зокрема, але не обмежуючись:

- у разі несплати або невчасної оплати Послуг;

- у разі надання недостовірних даних або ненадання достовірних чи додаткових даних;

- у разі виявлення діяльності, яка шкодить або може зашкодити діяльності та/або діловій репутації Виконавця чи інших Замовників Виконавця;

- у разі виявлення порушення Правил користування послугами;

- у разі якщо це є вимогою чи рекомендацією відповідних органів державної влади;

4.2.3. запропонувати Замовнику перехід на інший тарифний план у випадку перевищення Замовником обмежень користування Послугами.

4.3. Замовник зобов’язаний:

4.3.1. дотримуватись умов цього Договору, Правил користування послугами та чинного законодавства України і міжнародних норм при користуванні Послугами;

4.3.2. надавати повні, точні та достовірні даних при створенні Акаунту та користуванні Послугами, в тому числі на запит Виконавця, та підтримувати актуальність таких даних;

4.3.3. своєчасно та у повному обсязі оплачувати Послуги відповідно обраного тарифного плану;

4.3.4. не вчиняти дій, що можуть зашкодити діяльності та/або діловій репутації Виконавця чи інших Замовників Виконавця, призвести до порушення функціонування Сервера, програмного забезпечення та систем Виконавця; 

4.3.5. нести відповідальність за дії, вчинені із використанням Акаунту;

4.3.6. повідомляти Виконавця про будь-які технічні проблеми при користуванні Послугами.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. користуватись Послугами відповідно до обраного тарифу на свій розсуд, дотримуючись умов цього Договору, Правил користування послугами та чинного законодавства України і міжнародних норм;

4.4.2. звертатись до служби технічної підтримки;

4.4.3. отримувати інформацію щодо Послуг та змін у Послугах, цьому Договорі чи Правилах користування послугами;

4.4.4. відмовитись від користування Послугами, повідомивши про це Виконавця;

4.4.5. звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості Послуг.


5. Вартість Послуг Turbohost і порядок розрахунків

5.1. Вартість Послуг і порядок оплати.

a. Вартість Послуг та умови тарифних планів опубліковані на веб-сайті Виконавця.

b. Оплата Послуг здійснюється за виставленими рахунками у формі 100% передоплати шляхом безготівкового переказу на розрахунковий рахунок Виконавця. 

c. Замовник відповідальний за правильність та вчасність здійснення оплати Послуг. Замовник сплачує всі комісії чи інші відрахування банку/платіжної системи. Послуги вважаються оплаченими із моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.

d. Мінімальний період оплати Послуги становить 1 (один) місяць. У разі необхідності зміни періоду оплати, Замовник повідомляє Виконавця через Тікет-систему або за допомогою електронної пошти, або здійснює зміну періоду оплати через Акаунт.

e. У випадку несплати (неповної оплати) Послуг, Виконавець має право призупинити надання Послуг і заблокувати Акаунт Замовника до моменту повної оплати. У випадку несплати (неповної оплати) Послуг протягом 5 (п'яти) днів після закінчення попереднього періоду оплати, Виконавець має право повністю припинити надання Послуг і видалити Акаунт Замовника разом із його вмістом.

f. Виконавець має право автоматично здійснювати зняття коштів Замовника для оплати Послуг за 2 (два) днів до закінчення поточного періоду оплати Послуг. Замовник має право у будь-який час відключити цю функцію у своєму Акаунті або звернувшись в службу технічної підтримки.

5.2. Зміна вартості Послуг.

a. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати вартість Послуг та/або умови тарифних планів. Зміни публікуються на веб-сайті Виконавця. Виконавець може направляти відповідні повідомлення про зміни на електронну пошту або в Акаунті Замовника, однак Замовник самостійно несе відповідальність за ознайомлення зі змінами у вартості Послуг та/або умовах тарифних планів. Зміни не застосовуються до Послуг, щодо яких вже здійснена передоплата, до моменту закінчення періоду, за який вона внесена. Зниження вартості Послуг відбувається без додаткового повідомлення Замовнику.

b. Якщо Замовник не погоджується зі змінами та бажає припинити користування Послугами та розірвати цей Договір, він повинен повідомити про це Виконавця протягом 10 (десяти) днів з моменту публікації на веб-сайті або отримання відповідного повідомлення. Відсутність повідомлення про неприйняття змін до вартості Послуг та/або умов тарифних планів означає прийняття таких змін Замовником.

5.3. Повернення коштів.

a. Замовник має право на повернення коштів у випадку відмови Замовника від переходу на інший тарифний план за пропозицією Виконавця.

b. Замовник має право на повернення коштів у випадку одностороннього розірвання Договору за ініціативою Виконавця, якщо інше не передбачено Договором.

c. Замовник має право на повернення коштів у випадку незгоди із будь-якими змінами у цьому Договорі, Правилах користування послугами та припинення користування Послугами та розірвання цього Договору із цих причин.

d. Повернення коштів здійснюється за повні періоди невикористаних Послуг (таким чином, оплата за період, у якому надання Послуг було припинено, не повертається), на основі відповідного звернення Замовника до Виконавця через Тікет-систему. Повернення коштів здійснюється в безготівковій формі та той платіжних засіб, з якого була здійснена оплата, за винятком випадків, коли здійснити повернення на такий платіжний засіб неможливо (у такому випадку Сторони погоджують порядок повернення окремо). Повернення коштів здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів із моменту отримання відповідного звернення.

e. Виконавець звільняється від обов’язку повернення коштів за Послуги у випадку одностороннього розірвання цього Договору Замовником (крім випадків, передбачених п. 5.3. (a) та п. 5.3.(с)), а також у випадку порушення Замовником положень цього Договору, Правил користування послугами або чинного законодавства України або міжнародних норм.

f. При здійсненні повернення коштів, проценти, зняті банком/платіжними системами, не підлягають поверненню Замовнику. 

g. У випадку, якщо дії чи бездіяльність Замовника мали наслідком будь-які збитки Виконавцю, Виконавець має право вирахувати суми таких збитків і суми, що підлягає поверненню Замовнику відповідно до умов Договору.


6. Відповідальність Сторін

6.1. Обмеження відповідальності Виконавця.

a. Виконавець не несе відповідальності за користування Послугами Замовником і за наслідки такого користування. 

b. Виконавець не несе відповідальності за зміст та достовірність будь-якої інформації, що передається або приймається шляхом надання Послуг, за цілісність, достовірність та наявність веб-сайтів і даних Замовника на Сервері Виконавця.

c. Виконавець не несе відповідальності за прямі або непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду, завдані Замовнику чи будь-якій третій особі внаслідок користування чи неможливості користування Послугами Замовником, затримок у наданні Послуг чи передачі даних чи інших причин, включаючи випадки, коли Замовник був проінформований про можливість таких збитків.

d. Виконавець не несе відповідальності за позовами Замовника чи третіх осіб у зв’язку із невиконанням або неналежним виконанням Замовником своїх зобов'язань перед такими третіми особами щодо надання послуг/продажу товарів, які надаються за допомогою Послуг Виконавця.

e. Граничний розмір сукупної відповідальності Виконавця за реальний збиток Замовника обмежений грошовою сумою, що дорівнює вартості Послуг, які мають бути надані Виконавцем у місяці виникнення реального збитку.

6.2. Відповідальність Замовника.

a. Замовник самостійно несе відповідальність за користування Послугами, включаючи, та не обмежуючись, за:

  • справність та належне функціонування належного Замовнику апаратного та програмного забезпечення, що використовується Замовником;
  • проблеми, пов’язані з використанням Замовником неліцензійного апаратного та програмного забезпечення;
  • технічний стан мережі, до якої підключений Замовник, та за якість каналів зв’язку, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг;
  • перебої в отриманні Послуг внаслідок власних дій та/або дій його представників чи дій третіх осіб, яким Замовник надав доступ до Акаунту; 
  • інформацію, яку Замовник розміщує на своєму веб-сайті, та за її зміст;
  • порушення прав третіх осіб при користуванні Послугами Замовником та наслідки такого порушення;
  • некваліфіковані дії Замовника та/або його представників щодо користування Послугами;
  • збереження параметрів доступу (логіну та паролю) та за збитки, які можуть виникнути внаслідок несанкціонованого їх використання, втрати чи розголошення.

b. Замовник несе відповідальність за ознайомлення із інформацією та підтримання поінформованості про природу, характер, складові та можливі наслідки користування Послугами.

c. Замовник несе відповідальність за шкоду, завдану йому та/або третім особам внаслідок власних дій чи бездіяльності щодо користування Послугами.

d. Замовник несе відповідальність за дотримання умов цього Договору та Правил користування послугами, в тому числі, та не обмежуючись, за своєчасну і повну оплату Послуг.

e. Замовник несе відповідальність за порушення чинного законодавства України та міжнародних норм, вчинене ним чи особою, яка має доступ до його Акаунту, внаслідок використання Послуг.

f. Замовник несе відповідальність за збереження резервної копії даних, розміщених на Сервері при користуванні Послугами.

g. Замовник самостійно несе відповідальність за врегулювання спорів із третіми особами, що виникають у зв’язку із користуванням Послугами, та зобов’язаний звільнити від відповідальності та захистити Виконавця та його пов’язаних осіб від будь-яких претензій та позовів, що виникають у зв’язку із користуванням Послугами та/або порушення умов цього Договору, в тому числі компенсувати всі витрати (включаючи судові), понесені Виконавцем та його пов’язаними особами у зв’язку із вирішенням спорів на основі таких претензій та позовів. 

h. Якщо в результаті порушення Замовником положень цього Договору, Правил користування послугами та/або чинного законодавства України та міжнародних норм Виконавець зазнає збитків, Замовник несе відповідальність за компенсацію таких збитків, а Виконавець має право на використання будь-яких доступних способів правового захисту для відновлення становища, яке існувало до порушення прав Виконавця.

6.3. Відмова від гарантій.

a. Виконавець не надає гарантій Замовнику щодо відповідності наданих Послуг очікуванням Замовника, включаючи будь-які гарантії стосовно комерційної чи іншої придатності Послуг для будь-яких цілей.

b. Виконавець докладає всіх розумних зусиль та заходів для забезпечення безперебійного та якісного надання Послуг. Втім, Виконавець не надає гарантій щодо безперебійності та безпомилковості Послуг. Виконавець не гарантує працездатність і сумісність програмного забезпечення, розробленого Замовником або третіми особами.

c. Жодні поради та інформація, надана Замовнику Виконавцем, в тому числі службою технічної підтримки, не створює гарантій, запевнень, якщо вони прямо не вказані у цьому Договорі.


7. Вирішення спорів

7.1. Якщо між Сторонами Договору виникає спір, мета Виконавця – надати нейтральний та економічно ефективний засіб швидкого вирішення спору. У разі виникнення спору Замовник спочатку звертається до Виконавця за наступною адресою електронної пошти [введіть адресу] або через онлайн-чат, що доступний на веб-сайті Виконавця, щоб спробувати вирішити проблему напряму.

7.2. Будь-який спір, що пов'язаний з користуванням Послугами чи іншим чином пов’язані з цим Договором, і який не може бути вирішений напряму між Сторонами, повинен бути розглянутий компетентним судом України.

7.3. Сторони погоджуються, що будь-який судовий спір повинен вважатися особистим спором між Виконавцем та Замовником. Максимальною мірою, що дозволена законом, (1) жоден судовий процес не повинен бути об’єднаний з будь-яким іншим процесом; (2) заборонено вирішувати будь-який судовий спір на груповій основі чи з використанням групових процедур; (3) заборонено передавати судовий спір представникам від імені широкого загалу чи іншим особам.

7.4. Сторони погоджуються, що вищевказане положення про обов'язкове вирішення спорів у судовому порядку не поширюється на наступні спори: (1) будь-які спори, що мають метою забезпечення дотримання чи захисту будь-яких прав інтелектуальної власності, які належать Виконавцю чи Замовнику; (2) за скаргами про вжиття заходів забезпечення позову.

7.5. Виконавець залишає за собою право призупинити надання Послуг до моменту вирішення спору.


8. Форс-мажор

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання положень цього Договору, якщо це стало наслідком впливу обставин непереборної сили (форс-мажору), про які Сторони не могли заздалегідь знати чи не могли їх передбачити.

8.2. Обставинами непереборної сили є: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, та їх виникнення засвідчено компетентним органом, уповноваженим згідно із законодавством засвідчувати обставини форс-мажору.

 

8.3. Сторона, якій стало відомо про настання або можливе настання таких обставин, негайно сповіщає про це іншу Сторону. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання обов'язків на весь період його дії та ліквідації його наслідків.

8.4. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше 1 (один) місяців, Сторони можуть розірвати цей Договір.

9. Технічна підтримка

9.1. Служба технічної підтримки Виконавця здійснює управління і контроль за роботою технічного обладнання та системних програмних засобів, забезпечує надання належних Послуг Замовнику в межах, обумовлених Договором та Правилами користування послугами, а також здійснює обробку запитів Замовника. служба технічної підтримки здійснює прийняття та обробку запитів Замовника у робочі дні з 10:00 до 20:00 (GMT+3).

9.2. Замовник може звертатись до служби технічної підтримки Виконавця для отримання консультацій або направлення претензій щодо користування Послугами. Зв'язок із службою технічної підтримки здійснюється через Тікет-систему.

9.3. Для обробки запиту Замовника служба технічної підтримки Виконавця може витребувати у Замовника повідомлення своїх даних для доступу (логіна та паролю) та іншої інформації для ідентифікації Замовника. У випадку ненадання такої інформації служба технічної підтримки Виконавця має право не розглядати запит Замовника.

9.4. Всі запити обробляються у порядку надходження. Виконавець докладає максимальних зусиль для швидкого розгляду запитів Замовника.

9.5. Служба технічної підтримки Виконавця не зобов'язана надавати консультації із загальних питань, відповіді на які можна отримати із загальнодоступних джерел, в тому числі щодо програмування, веб-дизайну, налаштування скриптів, та інших аналогічних питань. Служба технічної підтримки Виконавця не несе відповідальність за непрофесійні та некваліфіковані дії Замовника чи його представників.

10. Інші положення

10.1. Строк дії та розірвання цього Договору.

a. Цей Договір вступає в дію з моменту оплати Послуг та діє до закінчення періоду, за який здійснена оплата Послуг. Договір продовжується автоматично після здійснення оплати за наступний період надання Послуг.

b. Замовник має право відмовитись від Послуг та розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередивши Виконавця електронною поштою за 14 (чотирнадцять) днів.

c. Виконавець має право припинити надання Послуг та розірвати цей Договір в односторонньому порядку з повідомленням Замовника за 14 (чотирнадцять) днів до такого припинення за виключенням випадку, передбаченого п. 10.1. (d).

d. Виконавець має право негайно припинити надання Послуг та розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадках порушення Замовником положень цього Договору, Правил користування послугами та/або чинного законодавства України, міжнародних норм, а також у випадку отримання відповідної вимоги від органів державної влади.

e. У випадку дострокового розірвання Договору повернення коштів здійснюється у випадках і порядку, визначеному розділом 5 цього Договору.

10.2. Зміна умов Договору.

a. Виконавець має право змінювати умови цього Договору на свій розсуд шляхом внесення змін у цей документ на веб-сайті Виконавця. Виконавець прикладає зусилля для завчасного повідомлення Замовника про зміни, однак Замовник самостійно несе відповідальність за періодичне ознайомлення із текстом Договору для відстеження змін.

b. У випадку незгоди із змінами Договору, Замовник має право припинити користування Послугами та достроково розірвати цей Договір, письмово попередивши Виконавця електронною поштою протягом 10 (десяти) днів з моменту публікації на веб-сайті або отримання відповідного повідомлення про такі зміни. Відсутність повідомлення про неприйняття змін Договору означає прийняття таких змін Замовником.

10.3. Передача прав та обов'язків.

Кожна зі Сторін може передавати свої права та обов'язки за даним Договором повністю або частково своїм правонаступникам, філіалам, дочірнім підприємствам або іншим особам, про що інша Сторона повинна бути письмово повідомлена не менше, як за 14 (чотирнадцять) днів до такої передачі.

10.4. Інтелектуальна власність.

Весь контент, документація, програмне забезпечення та інформація («об'єкти»), надана Виконавцем Замовнику у процесі користування Послугами є інтелектуальною власністю Виконавця та захищена українським і міжнародним законодавством про авторське право, торговельні марки, патенти та іншими відповідними законами. Замовник визнає це і зобов'язується не змінювати, не продавати, не поширювати, не здійснювати передачу третім особам іншим чином таких об'єктів без письмової згоди Виконавця, в тому числі, але не обмежуючись, не створювати похідні об'єкти.

10.5. Регулювання відносин Сторін за цим Договором.

З усіх питань, які не врегульовані цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.6. Незалежність положень Договору.

Визнання судом будь-якого положення цього Договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не свідчить про недійсність інших положень Договору.

10.7. Додатки до Договору.

Правила користування послугами є додатком до цього Договору та його невід'ємною частиною.


Контактні дані:

ТОВ "Опенкарт"

Україна, Сумська область, Конотоп, вулиця Короленка, 37, Поштовий індекс 41600

[email protected]